woonbegeleiding en kamertraining

Wij hebben meerdere kleinschalige woonlocaties waar cliënten een eigen kamer hebben zolang zij zorg van 4oo ontvangen. Onze woonbegeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid door aan vaardigheden op het gebied van huishouden, hygiëne, financiën en sociale omgang te werken. In een huiselijke omgeving werken vaste begeleiders met een kleine cliëntengroep.

Hierbij wordt de groepsdynamiek goed in de gaten gehouden: niet alleen bij het plaatsen van nieuwe cliënten wordt er op gelet dat deze in een groep past, er vindt continu monitoring plaats van de onderlinge interactie in een groep.

Dit maakt onze hulpverlening overzichtelijk en persoonlijk en geven wij onze cliënten ruimte voor een gevoel van saamhorigheid op basis van sociaal gedeelde waarden en normen.

individuele begeleiding

Er wordt samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld, op basis van diens behoeften en vaardigheden. Concrete en haalbare doelen vormen de leidraad voor het te volgen traject. Het uitgangspunt is het vergroten van de zelfredzaamheid, deze te behouden of te compenseren. Met de “4oo-attitude” worden verschillende methodieken en denkwijzen gehanteerd, waarbij de methode het middel is, en niet een doel op zich.

dagbesteding

4oo biedt zelf geen dagbestedingsprogramma aan. Wel motiveren en sturen wij onze cliënten aan om een passende dagbesteding te vinden. Wij bieden ondersteuning door te (helpen) zoeken naar een geschikt dagbestedings-, leer- of werkprogramma en indien nodig bemiddelen wij tussen aanbieder en cliënt. Wij hebben contact met verscheidene externe partners en beschut werkvoorzieningen.

Wij hechten veel waarde aan programma’s en projecten die een sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren aan de omgeving. Dit heeft een positief effect op de beeldvorming van zowel onze cliënten als de lokale gemeenschap. Maar minstens zo belangrijk is dat de dagbesteding van een cliënt goed aansluit op diens interesse en belevingswereld, omdat dit de bereidheid om deel te (blijven) te nemen aanzienlijk vergroot.

aannamebeleid

Onze in- en uitsluitingscriteria zijn te vinden onder kwaliteit/downloads/in-en-uitsluitingscriteria.