filosofie

Mensen willen en kunnen veranderen, maar alleen vanuit intrinsieke motivatie. Een negatief zelfbeeld staat daarbij in de weg. Positieve ervaringen, acceptatie en waardering van de omgeving versterken het gevoel van eigenwaarde.

Onze begeleiding is er op gericht cliënten in hun eigen kracht te zetten. Dit doen wij op basis van onze vier externe O’s:

  • Omarmen – de cliënt het gevoel geven welkom, zichzelf en veilig te zijn
  • Ontzorgen – eerst de primaire levensvoorwaarden en -behoeften borgen
  • Ontwikkelen – resultaatgericht inzetten op het vergroten van de zelfstandigheid
  • Overgang – naar grotere zelfredzaamheid, arbeidsperspectief, lichtere begeleidingsvormen

methodiek

400 maakt gebruik van diverse methodieken uit verschillende disciplines. Dit vormt het hart van onze aanpak. Elke cliënt is uniek, met een eigen complexiteit van problematiek, vaardigheden, kansen en bedreigingen. Door het benaderen van cliënten vanuit onze vier interne O’s: onbevangen, ondersteunend, opmerkzaam en outreachend en het combineren van methoden en strategieën maken wij de aansluiting tussen hulpvraag, eigenheid van de cliënt en diens ambities concreet en haalbaar.

Ons team van toegewijde professionals heeft ruime ervaring in zorg, welzijn, opleiding en het justitieel domein en ‘spreekt de taal’ van de cliënt. Door diens behoeften en mogelijkheden als uitgangspunt te nemen, komen wij samen tot een concrete hulpvraag. Met een integraal zorgaanbod dat hier goed op aansluit weten wij de cliënt te stimuleren tot het volgen van het begeleidingstraject.

bedrijfscultuur/ begeleidingsvisie

4oo vindt dat hulpverlening altijd moet worden ingezet in het belang van de cliënt om deze verder te helpen. De vier interne en externe O’s zijn de principes die 4oo als organisatie vorm geven. Hierbij geldt: ‘zo binnen, zo buiten’ wat wil zeggen dat onze 4 O’s niet alleen van toepassing zijn op de begeleiding van cliënten en het contact met ketenpartners maar ook worden toegepast op de omgang tussen medewerkers onderling, de directie incluis. Het altijd en overal in de praktijk brengen van deze principes vergroot het onderlinge gemeenschapsgevoel en maakt dat handelen naar de O’s een vanzelfsprekendheid is.

met passie voor ons vak en een beetje rebels waar nodig, verlenen wij niet alleen zorg maar creëren wij samen met onze cliënten succesverhalen